1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst(en) tussen BasisPro B.V. en haar opdrachtgevers. De voorwaarden worden door BasisPro B.V. bij de eerste offerte of factuur aan de opdrachtgever meegezonden.

1.2 Door acceptatie van de offerte, dan wel betaling van de eerste factuur van BasisPro B.V. aanvaardt de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op de overeenkomst alsmede op nadere overeenkomsten met BasisPro B.V.

2. Prijzen en tarieven
2.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

2.2 Een samengestelde prijsopgave verplicht BasisPro B.V. niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs

2.3 Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, wordt het honorarium van BasisPro B.V. vastgesteld op basis van het werkelijk aantal bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

2.4 BasisPro B.V. is gerechtigd de uurtarieven tussentijds te verhogen.

2.5 Indien BasisPro B.V. een vaste prijs is overeengekomen en tijdens uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de hoeveelheid werk bij het sluiten van de overeenkomst in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat dat van BasisPro B.V. in redelijkheid niet mag worden verwacht de werkzaamheden tegen deze vaste prijs te verrichten, is BasisPro B.V. gerechtigd tot verhoging van het honorarium. Voorwaarde is dat de onvoldoende inschatting van de hoeveelheid werk niet aan BasisPro B.V. toerekenbaar is.

2.6 BasisPro B.V. zal de opdrachtgever tijdig in kennis stellen van tussentijdse verhoging van de uurtarieven c.q. van het honorarium. BasisPro B.V. zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

2.7 Indien voor een project een vaste prijs is overeengekomen en de overeenkomst eindigt door opzegging voordat het project is afgerond, is opdrachtgever gehouden tot betaling van de tot dan toe verrichte werkzaamheden op urenbasis + 10% van de overeengekomen prijs, met dien verstande dat de totaalsom de overeengekomen vaste prijs niet zal overstijgen.

3. Betaling
3.1 Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

3.2 Indien opdrachtgever in gebreke blijft ten aanzien van de betaling binnen de termijn van veertien dagen dan is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is in welk geval de wettelijke handelsrente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

3.3 Alle in redelijkheid door BasisPro B.V. gemaakte buitengerechtelijke (incasso-)kosten, als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden begroot overeenkomstig het Besluit vergoedingen voor buitengerechtelijke incassokosten dan wel een op dat moment van overheidswege geldend ander besluit ter zake van deze kosten.

3.4 In geval van liquidatie, faillissementsbeslag, surseance van betaling of toepassing van de Wettelijke Regeling Schuldsanering natuurlijke personen van de opdrachtgever zijn de vorderingen van BasisPro B.V. op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

4. Uitvoering van de overeenkomst
4.1 BasisPro B.V. zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Door BasisPro B.V. in de opdrachtbevestiging genoemde doelen zijn te allen tijde streefdoelen. BasisPro B.V. neemt aldus een inspanningsverplichting op zich ten aanzien van het behalen van deze doelen.

4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft BasisPro B.V. het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt alsdan uitdrukkelijk uitgesloten.

4.3 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan BasisPro B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan BasisPro B.V. worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan BasisPro B.V. zijn verstrekt, heeft BasisPro B.V. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.4 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, draagt opdrachtgever het risico van de selectie, het gebruik, de toepassing en het beheer in zijn organisatie van de producten en de wijze van gebruik en toepassing ervan. Indien bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van computer-, data- en telecommunicatiefaciliteiten, waaronder internet, is opdrachtgever verantwoordelijk voor de juiste keuze van de daarvoor benodigde middelen en voor de tijdige en volledige beschikbaarheid ervan (waaronder tevens begrepen doch niet beperkt tot de meest populaire en recente browsers), behoudens voor die faciliteiten welke onder direct gebruik en beheer van BasisPro B.V. staan. Opdrachtgever draagt zelf zorg voor de juiste installatie, montage en ingebruikneming en voor de juiste instellingen van de producten. BasisPro B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen of niet-beschikbaarheid van deze faciliteiten, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van BasisPro B.V..

4.5 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan BasisPro B.V. de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.6 Indien door BasisPro B.V. of door BasisPro B.V. ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
4.7 Indien opdrachtgever aan BasisPro B.V. informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

5. Levertijden

5.1 Een door BasisPro B.V. opgegeven levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor BasisPro B.V. bekende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan BasisPro B.V. verstrekte gegevens.

5.2 BasisPro B.V. zal zich inspannen de opgegeven levertijden zoveel mogelijk te halen. Door BasisPro B.V. opgegeven levertijden zullen echter nimmer te beschouwen zijn als fatale termijnen.

5.3 Indien vertraging in de levering ontstaat, dan wordt de levertijd met een zodanig periode verlengd als alle omstandigheden in aanmerking genomen redelijk is.

5.4 Bij overschrijding van de levertijd heeft opdrachtgever niet het recht om afname te weigeren noch aanspraak en/of recht op enige schadevergoeding noch recht op ontbinding van de overeenkomst.

6. Duur en opzegging
6.1 Tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit (zoals bijvoorbeeld in geval van een project) of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen, wordt de overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd.

6.2 Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen, zulks met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Opzegging dient te geschieden tegen het einde van een kalender maand.

6.3 Een abonnement wordt aangegaan voor bepaalde tijd en is slechts opzegbaar tegen het einde van de overeengekomen contractperiode. Opzegging dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Indien opdrachtgever het abonnement niet schriftelijk en/of tijdig opzegt, wordt het abonnement automatisch met dezelfde periode verlengd.

6.4 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door BasisPro B.V., zal BasisPro B.V. in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdacht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

6.5 Indien de overdracht van de werkzaamheden voor BasisPro B.V. extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

7. Wijziging van de overeenkomst
7.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

7.2 Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid dat wijziging consequenties heeft voor hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen, daaronder begrepen de prijs en de termijn van uitvoering.

7.3 BasisPro B.V. is gerechtigd eerst uitvoering te geven aan de gewijzigde overeenkomst nadat de opdrachtgever akkoord is met de aangepaste prijs en andere voorwaarden.

7.4 Indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan BasisPro B.V. kunnen worden toegerekend, zal BasisPro B.V. geen meerkosten in rekening kunnen brengen.

8. Beveiliging
8.1 Opdrachtgever is verplicht in het kader van de overeenkomst (onder zijn eigen verantwoordelijkheid) zijn systemen en infrastructuur adequaat te beveiligen en te allen tijde anti-virusprogrammatuur in werking te hebben.

8.2 Onverlet het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is BasisPro B.V. steeds gerechtigd technische maatregelen te nemen ter bescherming van de producten tegen onrechtmatig gebruik en/of tegen gebruik op een andere wijze of andere doeleinden dan tussen partijen overeengekomen. Het is opdrachtgever verboden om de in de vorige zin genoemde technische voorzieningen te (laten) verwijderen of te (laten) omzeilen.

9. Bescherming persoonsgegevens
9.1 Opdrachtgever zal in het kader van de overeenkomst alle op hem rustende verplichtingen op het gebied van de privacywetgeving nakomen.

9.2 Opdrachtgever zal alle geregistreerde persoonlijke gegevens van door BasisPro B.V. ter beschikking gestelde medewerker(s) die voor, tijdens en na de overeenkomst door BasisPro B.V. kenbaar worden gemaakt, vertrouwelijk behandelen conform daarvoor geldende wetgeving. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zal opdrachtgever nimmer persoonlijke gegevens van de door BasisPro B.V. ter beschikking gestelde medewerker(s) aan derden ter beschikking stellen.

10. Eigendomsvoorbehoud
10.1 De eigendom van alle door BasisPro B.V. verkochte en geleverde producten gaat eerst over op opdrachtgever nadat opdrachtgever zijn algehele betalingsverplichting uit hoofde van de overeenkomst of gelijksoortige overeenkomsten integraal en met inbegrip van boeten, renten en kosten heeft voldaan.

10.2 BasisPro B.V. is te allen tijde bevoegd tot haar behorende eigendommen tot haar te nemen, in het bijzonder indien opdrachtgever niet (tijdig) betaalt, dan wel vermoedelijk niet in staat is of bereid is of zal zijn om te betalen.

10.3 Zolang de eigendom van de geleverde producten niet is overgegaan op opdrachtgever is het opdrachtgever niet toegestaan de producten te verpanden of aan een derde enig ander recht daarop te verlenen anders dan in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf.

10.4 Alle door BasisPro B.V. gemaakte kosten en geleden schade, gedurende de periode dat eigendom van de door BasisPro B.V. afgeleverde producten nog niet is overgegaan, komen ten laste van opdrachtgever.

11. Klachtplicht
11.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden c.q. de geleverde producten dienen door de opdrachtgever binnen acht dagen na ontdekking doch uiterlijk binnen 30 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden c.q. de geleverde producten schriftelijk te worden gemeld aan BasisPro B.V.. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zo dat BasisPro B.V. in staat is adequaat te reageren.

11.2 Indien een klacht gegrond is, zal BasisPro B.V. de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeen gekomen c.q. de producten herstellen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

11.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden c.q. het herstellen van de producten niet meer mogelijk of zinvol is, zal BasisPro B.V. slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13.

12. Teruggave ter beschikking gestelde zaken
12.1 Indien BasisPro B.V. aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld, is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen veertien dagen in oorspronkelijk staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt, zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

12.2 Indien opdrachtgever om welke reden dan ook na daartoe strekkende aanmaning alsnog in gebreke blijft met de onder lid 1 bedoelde verplichting, heeft BasisPro B.V. het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

13. Aansprakelijkheid en vrijwaring
13.1 Indien BasisPro B.V. aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld.

13.2 BasisPro B.V. is slechts aansprakelijk voor directe schade als gevolg van een toerekenbaar tekort schieten in de nakoming van de verplichtingen van BasisPro B.V.. Elke aansprakelijkheid voor gevolgschade of bedrijfsschade is uitgesloten, behoudens opzet of grove schuld van BasisPro B.V. of van bij BasisPro B.V. werkzame medewerkers en/of ingeschakelde hulppersonen.

13.3 Indien BasisPro B.V. aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag waarop de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering.

13.4 Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens de in lid 3 van dit artikel genoemde verzekering mocht plaatsvinden en indien en voor zover er enige aansprakelijkheid rust op BasisPro B.V., is iedere aansprakelijkheid van BasisPro B.V. beperkt tot het bedrag van het overeengekomen honorarium over de laatste drie maanden.

13.5 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak
en omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van BasisPro B.V. aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan BasisPro B.V. toegerekend kan worden, redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

13.6 BasisPro B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat BasisPro B.V. is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor BasisPro B.V. kenbaar behoorde te zijn.

13.7 BasisPro B.V. is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies en vernietiging van voorwerpen, materialen of gegevens, die hem voor, door of namens opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.

13.8 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval één (1) jaar na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor BasisPro B.V. aansprakelijk is.

13.9 De opdrachtgever vrijwaart BasisPro B.V. tegen alle aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden, welke aan opdrachtgever toerekenbaar is. Meer in het bij zonder vrijwaart de opdrachtgever BasisPro B.V. tegen alle aanspraken van derden:
– met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op de door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt;
– ter zake van de (feitelijke) juistheid en de inhoud in de ruimste zin van het woord van de in opdracht van opdrachtgever conform de overeenkomst vervaardigde communicatie-uitingen en andere materialen (waaronder begrepen doch niet beperkt tot uitingen via social media);
– ter zake van schending van de (ethische) richtlijnen, nettiquette en/of op de overeenkomst van toepassing zijnde (gedrags)regels van voornoemde derden.

14. Intellectuele eigendom en geheimhouding
14.1 Onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden behoudt BasisPro B.V. zich de rechten en bevoegdheden voor die BasisPro B.V. toekomen op grond van de Auteurswet.

14.2 Alle door BasisPro B.V. verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, etc. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van BasisPro B.V. worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

14.3. BasisPro B.V. behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

14.4 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

14.5 Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

14.6 Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak BasisPro B.V. gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en BasisPro B.V. zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijke dan wel een door de rechter erkende of toegestane recht van verschoning, dan is BasisPro B.V. niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade hierdoor ontstaan.

15. Geschillen en toepasselijk recht
15.1 Op alle overeenkomsten gesloten door BasisPro B.V. waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag uit 1980 (CISG) is uitgesloten.

15.2 Alle geschillen betrekking hebbende op of voortvloeiende uit overeenkomsten dan wel nadere overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de Rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar.